Uppgifter

Utveckling av god boförvaltningssed

Konkursombudsmannen har till uppgift att främja och utveckla god boförvaltningssed med hjälp av initiativ, råd och anvisningar. Konkursombudsmannen bistås av delegationen för konkursärenden, vars rekommendationer har en central ställning för att utveckla god boförvaltningssed.

Övervakning av boförvaltarnas verksamhet

Konkursombudsmannen övervakar att boförvaltarna i konkursbon handlar enligt lagen och god boförvaltningssed. Konkursombudsmannen kan besluta att en särskild granskning av konkursboets förvaltning, räkenskaper och verksamhet ska utföras. Om konkursombudsmannen upptäcker missbruk eller försummelser i boförvaltarens verksamhet, kan han till exempel kräva att domstolen skiljer boförvaltaren från sitt uppdrag. Vid behov kan konkursombudsmannen även vända sig till en förundersökningsmyndighet eller Finlands Advokatförbund.

Granskning av gäldenärens räkenskaper och verksamhet

Konkursombudsmannen kan utföra eller låta utföra särskilda granskningar av konkursgäldenärens verksamhet. Granskning kan även bestämmas att utföras i konkurser som upphört där boets tillgångar inte har varit tillräckliga för att fortsätta konkursförfarandet. Om konkursombudsmannen upptäcker missbruk i gäldenärens verksamhet kan ärendet anmälas till boförvaltaren, förundersökningsmyndigheten eller åklagaren.

Offentlig utredning

Konkursombudsmannen kan ansöka om domstolsföreläggande att fortsätta konkursen som offentlig utredning, om detta kan anses befogat därför att boets tillgångar är obetydliga, det finns utredningsbehov som gäller gäldenären eller konkursboet eller av något annat särskilt skäl. Konkursombudsmannen förordnar en offentlig utredare för boet. Den offentliga utredaren reder ut boet under konkursombudsmannens övervakning. Konkursombudsmannen beslutar om kostnaderna ska betalas av statens medel.

Uppföljning och övervakning av företagssaneringar

Konkursombudsmannen har även till uppgift att följa upp verkställandet av företagssaneringar och vid sidan av borgenärsdelegationen övervaka att utredningsmännen sköter sitt uppdrag på behörigt sätt.

Bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi

Syftet med verksamheten på konkursombudsmannens byrå är att förebygga ekonomisk brottslighet i anslutning till konkurser i samarbete med andra myndigheter.

Internationella kontakter

Konkursombudsmannens byrå är medlem i den internationella föreningen för konkursbevakningsmyndigheter. International Association of Insolvency Regulators (IAIR) grundades år 1995. Föreningens syfte är att främja samarbetet och informationsutbytet mellan konkursbevakningsmyndigheter i olika länder.

Föreningens medlemmar är konkursbevakningsmyndigheterna i Australien, England och Wales, Skottland, Hongkong, Irland, Jersey, Kanada, Malaysia, Singapore, Finland, Thailand, Indien, Nya Zeeland, Förenta staterna, Kina och Mexiko.

 
Publicerad 15.5.2015