Kosti - vanliga frågor

Skapa och hantera Katso-behörigheter.pdf (pdf, 0.01 Mt) Anteckna uppgifter om parter.pdf (pdf, 0.01 Mt) Spara dokument och metadata.pdf (pdf, 0.01 Mt) Leverans av dokument till parterna i forfarandet.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Skapa och hantera Katso-behörigheter

Fråga: Jag har i egenskap av Katso-huvudanvändare skapat en Katso-underkod för en arbetstagare, vilken arbetstagaren har certifierat som Katso-kod. Arbetstagaren har inte kunnat logga in i Kosti, utan får meddelandet ’’access denied’’. Vad ska jag göra?

Svar: Det är sannolikt att justitieministeriets KOSTI-e-tjänst för konkurser och företagssaneringar inte har tagits i bruk för din organisations FO-nummer eller att tjänsten har tagits i bruk, men arbetstagare inte har beviljats auktorisering som Kosti-användare.

Åtgärder: 1) Ta i bruk Kosti för din organisation enligt anvisningarna i länken i punkt 3 i Katso-instruktionen på Konkursombudsmannens byrås webbplats. 2) Auktorisera arbetstagaren som Kosti-användare enligt anvisningarna i länken i punkt 4.

Fråga: Min Katso-kod är låst. Hur kan jag öppna koden på nytt? Varifrån får jag ett nytt lösenord om jag har glömt det gamla lösenordet?

Svar: Katso-koder kan inte administreras i Kosti, utan detta görs i Katso-tjänsten som finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi/. I den vänstra kanten av Katso-tjänstens framsida finns länken Tunniste lukossa/Salasana unohtunut? (Låst kod/Glömt lösenord?) En låst kod kan öppnas och lösenordet kan förnyas genom att följa anvisningen som öppnas via länken.

Fråga: Jag skulle vilja logga in i Kosti och läsa dokument i en konkurs där jag är borgenär. Hur loggar jag in i Kosti?

Svar: Du loggar in i Kosti på webbplatsen https://kosti.oikeus.fi. Inloggningen kräver identifiering. Företag och personer som har ett FO-nummer loggar in i Kosti med koderna för Katso-identifieringstjänsten som tillhandahålls av Skatteförvaltningen. Närmare anvisningar om att skaffa Katso-koder och ta i bruk Kosti-tjänsten finns på konkursombudsmannens webbplats www.konkurssiasiamies.fi/Kosti/Kostin käyttöönotto/Katso-ohje.

Fysiska personer som inte har ett FO-nummer loggar in i Kosti via Vetuma-identifieringstjänsten med hjälp av sina bankkoder.

I båda identifieringssätten förutsätter åtkomsten till konkursförfarandets uppgifter dessutom att boförvaltaren har sparat borgenären som part i denna konkurs i Kosti och antecknat borgenärens FO-nummer eller personbeteckning i borgenärsuppgifterna.

Fråga: Jag är borgenär i en konkurs. Jag loggade in i Kosti och försökte söka uppgifter om konkursen. Jag kunde inte hitta uppgifter om konkursen i Kosti. Vad bör jag göra för att kunna se konkursen och dokument rörande den?

Svar: Borgenärens behörighet till ett visst konkursförfarande förutsätter att borgenären är antecknad i Kosti som borgenär i konkursen i fråga. Borgenären kan inte själv ange sig som borgenär i en konkurs (eller ett företagssaneringsförfarande) i Kosti, utan detta kan endast göras av boförvaltaren (eller utredaren i en företagssanering). Detta beror på att de dokument som finns i Kosti endast är avsedda för parterna i konkursförfarandet i fråga och boförvaltaren ska kunna säkerställa att endast parterna är behöriga att ta del av detta konkursförfarande.

Boförvaltaren ska på eget initiativ anteckna de största borgenärerna i Kosti. Andra borgenärer antecknas i Kosti i allmänhet på begäran av borgenären. Således ska ni kontakta boförvaltaren och be att ni antecknas som en borgenär i konkursförfarandet i fråga i Kosti. För detta ska ni uppge borgenärens namn, e-postadress och FO-nummer till boförvaltaren. Om ni inte har ett FO-nummer, ska ni uppge er personbeteckning till boförvaltaren.

Anteckna uppgifter om parter

Fråga: Jag är boförvaltare och håller på att anteckna NTM-centralen som borgenär, men känner inte till rätt FO-nummer. Har varje NTM-central ett eget FO-nummer?

Svar: Samtliga NTM-centraler har samma FO-nummer: 2296962-1

Fråga: Ska boförvaltaren ange en fysisk person som företräder gäldenärssammanslutningen som gäldenär i uppgifterna om parter vid en sammanslutnings konkurs?

Svar: Nej. Om boförvaltaren på begäran av gäldenärens förträdare antecknar en gäldenär i sammanslutningsform i Kosti, anges sammanslutningens namn som gäldenärens namn.

Fråga: Hur kan en gäldenär i sammanslutningsform logga in i Kosti?

Svar: Om gäldenärssammanslutningen har haft tillgång till Katso-koder, kan boförvaltaren ta koderna i bruk och via Katso-tjänsten skapa/ändra behörigheten för gäldenärens företrädare till användare för Kosti-systemet.

Alternativt kan boförvaltaren i uppgifterna om parten i Kosti anteckna personbeteckningen för gäldenärens företrädare för gäldenärsföretaget, varefter företrädaren kan logga in i Kosti med hjälp av sina bankkoder.

Fråga: Var kan jag ta reda på borgenärens FO-nummer?

Svar: Borgenärens FO-nummer framgår i allmänhet av borgenärens faktura eller brevblankett. FO-nummer för företag och näringsidkare som antecknats i handelsregistret kan även sökas i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem. Tjänstens webbadress är www.ytj.fi. Det är avgiftsfritt att använda tjänsten och den kräver inte registrering.

I oklara fall finns det skäl att fråga efter borgenärens FO-nummer direkt av borgenären.

Fråga: Ska en utländsk borgenär antecknas i Kosti?

Svar: En utländsk borgenär kan inte använda Kosti, eftersom ett finländskt FO-nummer krävs för identifiering. En utländsk borgenär kan alltså inte se uppgifter eller dokument som finns i Kosti. Om boförvaltaren vill använda Kosti endast för att skicka meddelanden och bilagor till en utländsk borgenär, kan boförvaltaren anteckna den utländska borgenärens namn och e-postadress i Kosti och skicka meddelanden till borgenären på normalt sätt.

Om den utländska borgenären använder ett finländskt ombud, antecknas den utländska borgenärens namn i Kosti och det ombud som borgenären anlitar antecknas som ombud i Kosti. Om ombudet antecknas i Kosti motsvarande uppgifter som om finländska borgenärer.

Fråga: Skickar Kosti alltid ett e-postmeddelande till borgenären om att borgenären har antecknats som part i ett nytt konkursförfarande?

Svar: När boförvaltaren samtidigt sparar både borgenärens namn och e-postadress i Kosti, skickar Kosti automatiskt ett meddelande om att borgenären lagts till i konkursen i fråga till e-postadressen.

Om boförvaltaren däremot först sparar borgenärens namn och senare lägger till en e-postadress i borgenärens uppgifter, skickar Kosti inte ett meddelande till borgenären.

Fråga: Jag är boförvaltare och en borgenär har bett mig att anteckna e-postadresser till två olika personer i sina kontaktuppgifter i händelse av frånvaro. Är det möjligt att spara flera olika e-postadresser i borgenärens kontaktuppgifter?

Svar: Nej. I Kosti kan endast en e-postadress antecknas för en borgenär. Meddelanden från Kosti skickas till denna adress. I Kosti kan borgenären använda sin organisations e-postadress, som följs upp oavsett enskilda anställdas frånvaro. Om borgenären vill använda en anställds personliga e-postadress i Kosti, ska vikarien beviljas rätt att läsa e-posten i händelse av frånvaro.

Fråga: Jag håller på att ta i bruk Kosti och har identifierat mig i Kosti med hjälp av Katso-koder. När jag försöker spara min e-postadress i mina användaruppgifter, meddelar programmet att e-postadressen redan används och låter mig inte gå vidare. Vad ska jag göra för att kunna använda Kosti?

Svar: Sannolikt har samma e-postadress antecknats som er adress om ni har försökt identifiera er i Kosti med Vetuma-, dvs. bankkoder. Å andra sidan är det möjligt att samma e-postadress även har antecknats i Kosti som e-postadress för någon annan person som har auktoriserats att använda Kosti i samma organisation. Om ni vill att just denna adress ska antecknas i era användaruppgifter, ska e-postadressen tas bort från den användarprofil där den används. Alternativt kan ni spara någon annan e-postadress i era användaruppgifter.

Den e-postadress som antecknats i användaruppgifterna överförs inte till era partuppgifter i enskilda konkur- eller saneringsförfaranden och Kosti-systemet eller dess användare skickar inte meddelanden till den e-postadress som antecknats i användaruppgifterna. Av denna anledning är det även möjligt att uppge en påhittad e-postadress i användaruppgifterna.

Spara dokument och metadata

Fråga: Jag håller på att ta i bruk Kosti och sparar nu dokument för konkursbon som har varit anhängiga under en lång tid. Ska jag också spara alla metadata för dessa bon i Kosti?

Svar: Ja. Metadata ska i Kosti sparas för alla konkurs- och företagssaneringsförfaranden som har varit anhängiga efter 1.1.2013. Detta betyder att även metadata från början av förfarandet, såsom boförteckningsvärden, antal anställda och bransch ska sparas.

Fråga: En konkurs i Kosti försvann från min lista över konkurser efter att konkursen förföll. Jag borde ännu spara några dokument och metadata för detta bo i Kosti. Hur kan jag återinföra boet i Kosti?

Svar: När en konkurs eller ett saneringsförfarande upphör behandlas det också i Kosti som upphört. Förfarandet raderas inte från Kosti då det upphör, utan enbart statusen ändras. Det är fortfarande möjligt att lägga till dokument och metadata till förfarandet. Förfarandet återfinns dock inte i boförvaltarens konkurslista, eftersom endast anhängiga förfaranden söks till den. Avslutade förfaranden kan sökas med funktionen för konkurssökning och företagssaneringssökning genom att välja alternativet "avslutad" i statusfältet.

Fråga: Hur länge förvaras dokumenten i Kosti?

Svar: Förfarandets uppgifter och dokument förvaras i Kosti under hela förfarandet och i 10 år efter att förfarandet avslutats, oavsett hur förfarandet har slutat. Till exempel förvaras uppgifterna och dokumenten för fullödiga konkurser i 10 år från den dag då slutredovisningen godkänts. Om ett saneringsprogram har fastställts i saneringsförfarandet, sparas dokumenten och uppgifterna i 10 år från den dag då övervakaren gett sin slutredogörelse eller från att programmet eventuellt förfallit.

Dokumenten och uppgifterna kan användas av alla parter i Kosti under hela förvaringstiden.

Fråga: Kosti-systemet skickade boförvaltaren ett e-postmeddelande om att gäldenärsutredningen inte har sparats i Kosti inom utsatt tid. Domstolen hade förlängt tidsfristen för gäldenärsutredningen, men i Kosti var fristdagen för gäldenärsutredningen fortfarande den ursprungliga fristdagen. Hur kan boförvaltaren anteckna en uppskjuten fristdag för gäldenärsutredningen i Kosti?

Svar: Gäldenärsutredningens fristdag överförs automatiskt från domstolens informationssystem till Kosti. Om en ny fristdag av misstag inte antecknas i domstolens informationssystem, förmedlas inte uppgiften om att fristtiden förlängts till Kosti. I så fall kan boförvaltaren antingen själv spara en ny fristdag på fliken Metadata i Kosti eller be domstolen att spara en ny fristdag i sitt informationssystem. Information som sparas i domstolens system överförs till Kosti dagen efter sparandet.

Varken andra parter eller konkursombudsmannen informeras om ett meddelande som skickas av Kosti.

Leverans av dokument till parterna i förfarandet

Fråga: Jag håller på att ta i bruk Kosti och sparar nu dokument för konkursbon som har varit anhängiga under en lång tid. Ska jag också spara alla metadata för dessa bon i Kosti?

Svar: Ja. Metadata ska i Kosti sparas för alla konkurs- och företagssaneringsförfaranden som har varit anhängiga efter 1.1.2013. Detta betyder att även metadata från början av förfarandet, såsom boförteckningsvärden, antal anställda och bransch ska sparas.

Fråga: En konkurs i Kosti försvann från min lista över konkurser efter att konkursen förföll. Jag borde ännu spara några dokument och metadata för detta bo i Kosti. Hur kan jag återinföra boet i Kosti?

Svar: När en konkurs eller ett saneringsförfarande upphör behandlas det också i Kosti som upphört. Förfarandet raderas inte från Kosti då det upphör, utan enbart statusen ändras. Det är fortfarande möjligt att lägga till dokument och metadata till förfarandet. Förfarandet återfinns dock inte i boförvaltarens konkurslista, eftersom endast anhängiga förfaranden söks till den. Avslutade förfaranden kan sökas med funktionen för konkurssökning och företagssaneringssökning genom att välja alternativet "avslutad" i statusfältet.

Fråga: Hur länge förvaras dokumenten i Kosti?

Svar: Förfarandets uppgifter och dokument förvaras i Kosti under hela förfarandet och i 10 år efter att förfarandet avslutats, oavsett hur förfarandet har slutat. Till exempel förvaras uppgifterna och dokumenten för fullödiga konkurser i 10 år från den dag då slutredovisningen godkänts. Om ett saneringsprogram har fastställts i saneringsförfarandet, sparas dokumenten och uppgifterna i 10 år från den dag då övervakaren gett sin slutredogörelse eller från att programmet eventuellt förfallit.

Dokumenten och uppgifterna kan användas av alla parter i Kosti under hela förvaringstiden.

Fråga: Kosti-systemet skickade boförvaltaren ett e-postmeddelande om att gäldenärsutredningen inte har sparats i Kosti inom utsatt tid. Domstolen hade förlängt tidsfristen för gäldenärsutredningen, men i Kosti var fristdagen för gäldenärsutredningen fortfarande den ursprungliga fristdagen. Hur kan boförvaltaren anteckna en uppskjuten fristdag för gäldenärsutredningen i Kosti?

Svar: Gäldenärsutredningens fristdag överförs automatiskt från domstolens informationssystem till Kosti. Om en ny fristdag av misstag inte antecknas i domstolens informationssystem, förmedlas inte uppgiften om att fristtiden förlängts till Kosti. I så fall kan boförvaltaren antingen själv spara en ny fristdag på fliken Metadata i Kosti eller be domstolen att spara en ny fristdag i sitt informationssystem. Information som sparas i domstolens system överförs till Kosti dagen efter sparandet.

Varken andra parter eller konkursombudsmannen informeras om ett meddelande som skickas av Kosti.

 
Publicerad 12.8.2015