Kon­kursom­buds­man­nens byrå

Kon­kursom­buds­man­nen är en själv­stän­dig spe­a­ci­al­myn­dig­het som över­va­kar för­valt­ning­en av kon­kurs­bon och är ad­mi­nist­ra­tivt knu­ten till ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et. Kon­kursom­buds­man­nens byrå har verk­sam­hets­stäl­le i Helsing­fors.

Antalet inledda konkurser 1.1-31.3.2024

Antalet inledda företagssaneringar 1.1-31.3.2024

De­le­ga­tio­nens re­kom­men­da­tio­ner

De­le­ga­tio­nen för kon­kur­sä­ren­den ger re­kom­men­da­tio­ner som in­ne­hål­ler an­vis­ning­ar om god bo­för­valt­nings- och fö­re­tags­sa­ne­rings­sed.
Lär dig kän­na re­kom­men­da­tio­ner­na