6/97 Liite

Tällä sivulla ei ole liitteeseen kuuluvia taulukoita. Voit ladata alkuperäisen asiakirjan tästä (pdf, 0.04 Mt)

Pdf-muodossa olevien asiakirjojen avaaminen vaatii Adobe Acrobat Reader-ohjelman. Voit kopioida sen ilmaiseksi oheisesta linkistä Adobe Acrobat Reader.

Asiakirjat voi käyttöä varten tallentaa oman koneen kiintolevylle siten, että klikataan asiakirjan nimeä (linkkiä) hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Näkyviin tulevasta valikosta valitaan vaihtoehto "Tallenna kohde nimellä ..." (Internet Explorer-selainohjelma) tai "Save Link As .." (Netscape-selainohjelma). Tällöin tiedoston voi tallentaa haluamaansa hakemistoon (kansioon) itse valitsemallaan nimellä. Tallennuksen jälkeen tiedostosta voi myös tehdä työpöydälleen pikakuvakkeen, jota klikkaamalla tiedosto aukeaa Acrobat Readerissa.

18.8.200101/xxx

LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA

Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta 17.3.2001 Konkurssin alkamispäivä 2.5.2001 Julkinen haaste annettu 30.5.2001 Paikalletulopäivä (valvonta) 4.8.2001 Riitautusten (muistutusten) määräpäivä 1.9.2001 Pesänhoitaja Pesänhoitaja X Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero

Konkurssisäännön 24 a §:n nojalla esitän lain 67 a §:n mukaisesti tarkastamistani yllämainitun velallisen konkurssissa esitetyistä valvonnoista seuraavaa:

Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Valvotut saatavat esitetään tuomittaviksi ja maksettavaksi velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain (1578/92) mukaisessa etuoikeusjärjestyksessä jäljempänä ilmoitetun mukaisesti.

Jos valvottu saatava esitetään hylättäväksi tai jätettäväksi tutkimatta taikka valvontaan kohdistuu muu huomautus tai vaatimus, minkä vuoksi tuomittavaksi ja maksettavaksi esitettävän saatavan pääoma tai korko on vähemmän kuin valvottu määrä, taikka jos saatava tai sen osa on riitautettu, on tästä luettelossa maininta.

Yrityskiinnitys

Velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 5 §:n mukaan yrityskiinnityksen perusteella jaetaan 50 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta sen jälkeen, kun saman lain 3, 3a ja 4 §:ssä tarkoitetut saatavat on suoritettu. Yrityskiinnityksestä annetun lain 8 §:n mukaan yrityskiinnitysten keskinäinen etuoikeus määräytyy hakemuspäivän mukaan.

N Pankki Oyj:n valvonnan (13) kohdissa 1-4 yksilöidyt saatavat yrityskiinnityksen tuottamin etuoikeuksin siitä omaisuudesta, johon on vahvistettu seuraavat kiinnitykset:

  • nrot 1-10, vahvistettu 13.2.1993, yhteensä 1.500.000 euroa, korko 16 prosenttia, perimiskulut yhteensä 1.000 euroa
  • nrot 11-20, vahvistettu 13.2.1993, yhteensä 1.000.000 euroa, korko 16 prosenttia, perimiskulut yhteensä 1.000 euroa

N Pankki Oyj:n valvonnan (13) kohdassa 5 yksilöidyt saatavat yrityskiinnityksen tuottamin etuoikeuksin siitä omaisuudesta, johon on vahvistettu seuraavat kiinnitykset:

  • nrot 21-24, vahvistettu 16.1.1996, yhteensä 800.000 euroa, korko 16 prosenttia, perimiskulut yhteensä 800 euroa

(taulukko, mukana liitetiedostossa (pdf, 0.04 Mt)

Se saatavan osa, jolle ei kerry yrityskiinnitysjako-osuutta, maksetaan yhtäläisellä etuoikeudella etuoikeudettomien saatavien kanssa.

Etuoikeudettomat saatavat

Etuoikeudella maksettavaksi määrättävien saatavien jälkeen saavat velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 2 §:n mukaan muut velkojat yhtäläisen maksun saatavilleen niiden suuruuden mukaan lukuunottamatta jäljempänä mainittavia viimeksi suoritettavia saatavia. Maksettavaksi tuomittu korko on samanveroinen pääoman kanssa, kuitenkin siten, että korko ja muu viivästyksen mukaan määräytyvä maksuviivästyksen seuraamus, jota edellä mainittu etuoikeus ei koske, suoritetaan pääoman veroisena konkurssin alkamiseen saakka.

(taulukko, mukana liitetiedostossa (pdf, 0.04 Mt)

Viimeksi suoritetaan:

6 §:n 1 momentin 1) kohtaMaksettavaksi tuomittaville saataville korko ja viivästyksen keston mukaan määräytyvä maksuviivästyksen seuraamus, jota etuoikeus ei koske, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta.

6 §:n 1 momentin 2) kohta

Maksettavaksi tuomittaville veroille veronkorotusta.Viimeksi suoritettavien saatavien keskinäinen oikeus määräytyy kohtien numerojärjestyksessä. Samassa kohdassa tarkoitetuilla saatavilla on yhtäläinen oikeus, ellei toisin mainita.

Hylättävät ja tutkimatta jätettävät valvonnat, muut huomautukset ja vaatimukset

12 E on valvontapäivän jälkeen toimittanut oikaisun valvontaan, jossa valvotaan kohdassa 1 mainittua osakaslainasaatavaa 5.789.445,20 euroa. Oikaisu esitetään jätettäväksi tutkimatta, koska siinä on valvottu enemmän kuin mitä alkuperäisessä valvontakirjelmässä on esitetty, jossa määrä oli 4.789.445,20 euroa. 8 K Oy:n valvonta laskusaatavasta 2.013 euroa 11 prosentin korkoineen 8.5.2001 lukien esitetään jätettäväksi tutkimatta valvontapäivän jälkeen saapuneena. 10 L Oy:n valvonta laskusaatavasta 2.634,50 euroa esitetään jätettäväksi tutkimatta 1.834,50 euroa ylittävin osin, koska vaatimusta ei ylittävin osin ole perusteltu. Yhtiölle on varattu tilaisuus täydentää valvontaa, mutta valvontakirjelmän laatija on puhelimitse ilmoittanut, ettei valvoja tee täydennystä. 3 M Oy:n valvonta esitetään jätettäväksi tutkimatta pääomaltaan 262,90 euroa ylittävin osin, koska ylittävin osin vaatimus 44,00 euroa 16 prosentin korkoineen 10.5.2001 lukien koskien laskua nro 219545 kohdistuu saatavaan, jonka peruste on syntynyt konkurssin jälkeen. 15 P Oy:n valvonta on tuomittava maksettavaksi enintään sen määräisenä kuin X käräjäoikeuden 6. osastolla vireillä olevassa asiassa nro 2000/XXX lainvoimaisesti vahvistetaan.

Mikäli hylättäviä tai riitautettavia vaatimuksia ei ole, on tästä myös mainittava.

Riitautettavat saatavat

12 E:n valvonta riitautetaan kohdan 1 mukaisen 590.000 euron määräisenä valvotun lainasaatavan 416.000 euroa ylittävältä osalta ja kohdan 2 mukaisen 4.789.455,20 euron määräisenä valvotun osakaslainasaatavan 3.699.460,50 euroa ylittävältä osalta eli yhteensä 4.115.460,20 euroa ylittävältä osin, koska kirjelmän liitteenä olevasta välitilinpäätöksestä 30.4.2000, johon valvonta perustuu, ilmenee, että määrä on yhteensä 4.115.460,20 euroa. Pesänhoitaja laatii riitautuksesta erillisen riitautuskirjelmän. 10 Mikäli L Oy:n valvontaa ei konkurssituomiossa jätetä tutkimatta, valvonta riitautetaan 2.834,50 euroa ylittävältä osin. Riitautetun saatavan osan perusteesta ei ole esitetty näyttöä eikä sitä ole ilmoitettu pesäluettelossa taikka velallisen kirjanpidossa. Riitautuksesta ei laadita erillistä riitautuskirjelmää

Helsingissä, 18. päivänä elokuuta 2001Pesänhoitajaasianajaja, x
 
Julkaistu 24.4.2014