1/95 Konkurssihallinnon vuosittainen selontekovelvollisuus

Konkurssihallinnon on yksityiskohtaisesti ja säännöllisesti informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin yksittäistapauksessa merkityksellisistä seikoista pesän hallinnossa. Vuosiselonteko on tehtävä toimintakertomuksen muodossa. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti selvittää velkojille, mitä konkurssissa realisaatioprosessina on tapahtunut ja mitä tulee vielä tapahtumaan.

Raportoinnin on tapahduttava vuosittain konkurssin alkamisesta lukien, ellei velkojainkokouksessa ole sovittu tarkemmasta informoinnista.

Vuosiselonteko on toimitettava merkittävimmille velkojille, verottajalle, palkkaturvaviranomaisille, konkurssiasiamiehelle ja velalliselle. Kaikilla velkojilla on kuitenkin pyynnöstään aina oikeus saada pesänhoitajan selonteko. Konkurssihallinnon on informoitava velkojia tästä oikeudesta.

Vuosiselonteon tulee sisältää kaikki se informaatio, mikä velkojille saattaa olla merkityksellistä. Siitä on ilmettävä kyseiselle konkurssille leimalliset piirteet. Erillisten selvitysten laatiminen esim. pantinhaltijan tarpeisiin jää tarpeettomana pois, kun yksi vuosittainen toimintakertomus sisältää kaiken sen tiedon, minkä kukin velkojataho tarvitsee.

Ensimmäisen selonteon jälkeen annettavissa selonteoissa pesänhoitajan on tuotava korostuneesti esille se, mitä pesässä on tapahtunut edellisenä vuonna. Selonteossa voidaan viitata aikaisempiin kertomuksiin ja siinä tulee soveliaalla tavalla selvittää muuttuneet seikat.

Myöhemmissä selonteoissa tulee erityisesti lausua siitä, kuinka kauan konkurssipesän selvittämisen arvioidaan kestävän ja mitkä toimet ovat esteenä pesän lopettamiselle.

Konkurssiasiain neuvottelukunta on hyväksynyt oheisen mallin vuosittaisesta selonteosta. Mallia sovelletaan tapauskohtaisella harkinnalla ja mallissa mainittujen seikkojen lisäksi tulee antaa informaatio kaikista merkityksellisistä velkojia kiinnostavista seikoista. Säännöllisten selontekojen lisäksi konkurssihallinnon tulee tarpeen mukaan erikseen informoida velkojia (kutsumalla velkojainkokous koolle, kirjallisella tiedotteella tms.) yksittäisistä erityisistä asioista, esim. oikeudenkäynneistä, jos asialla on poikkeuksellisen suuri merkitys tai erityinen kiire.

Helsingissä, 15. marraskuuta 1995

Matti Nenonen Eeva Arko-Koski
puheenjohtaja sihteeri

Tarkistettu Helsingissä, 30. lokakuuta 2000

Matti Nenonen Eeva Arko-Koski
puheenjohtaja sihteeri

SELONTEKO X:N KONKURSSIPESÄN HALLINNOSTA AJALTA .......... - ..........

1 Perustiedot:
Velallisen osoite:
Kotipaikka:
Kaupparekisterinro:
Velallisen edustaja:
Entiset nimet:
Konserniyhteys:

2 Konkurssin oikeuspaikka ja diaarinro:

3 Konkurssioikeudenkäynti:
Alkamispäivä:
Määräpäivä:
Valvonta:
Konkurssituomio:

4 Pesänhoitajat:
Väliaikainen pesänhoitaja: (nimi, osoite, puhelin, fax ja sähköpostiosoite)
Uskottu mies:
Toimitsijamies:

5 Kirjanpito:
Velallisen: (kirjanpidon tila ja aineiston säilytyspaikka, kenen toimesta tehty; tilintarkastuskertomukset)
Konkurssipesän: (kirjanpitotapa)

6 Tarkastukset:
Erikoistilintarkastus: (valmistumispäivä, suorittaja, tarkastuksen perusteella suoritetut toimenpiteet ja niiden tulokset)

Konkurssipesän tilintarkastus:
(tilintarkastajan lausunto voidaan liittää vuosiraporttiin)

7 Verotus:
Konkurssipesän verovelvollisuus:
(veroviranomainen, verovuosi- tai kausi, arvonlisäverovelvollisen lopettamisilmoitus jne; jättöpäivä)

8 Velkojainkokoukset: (pitoaika ja -paikka, osallistujat, keskeiset päätökset)

9 Varojen säilytys- ja hoitotapa: (rahavarat, muu omaisuus; selvitys pantatusta omaisuudesta)

10 Omaisuuden rahaksimuutto:
Omaisuuden myynti: (selvitys paljonko kertynyt, eriteltynä se, kuinka paljon on edellisen selonteon jälkeen kertynyt ja tulee vielä kertymään; syyt pesäluetteloarvoista poikkeamiseen; jne)
Saatavien perintä: (saatavien kertyminen; syyt perimättä/kertymättä jäämiseen; erityispiirteet; perinnän kustannukset jne)
Pantinhaltijoiden lukuun tapahtunut rahaksimuutto:
(pesänhoitajien toimenpiteet)

11 Liiketoiminnan jatkaminen: (syy toiminnan jatkamiseen, budjetointi ja toiminnan taloudellinen tulos)

12 Prosessit:
Takaisinsaantikanteet: (perusteet lyhyesti ja mk-määräinen intressi; oikeuden ratkaisu/sovinto; kertyminen; perimiskelpoisuus)
Saamisen riitauttamisesta johtuvat oikeudenkäynnit:
(peruste; lukumäärä; mk-määrä; kanteen lopputulos)
Muut oikeudenkäynnit: (kanteen lopputulos)
Hallintoprosessit: (verovalitukset ja veronoikaisupyynnöt ja niiden lopputulos/käsittelyvaihe)

13 Pesänhoitopalkkiot ja niiden määräytyminen:
Väliaikainen pesänhoitaja:
Uskottu mies:
Toimitsijamies:
Perustelut erillistoimenpidelaskutukselle:
Palkkioennakot: (mk-määrä, velkojainkokouksen päätös ja laskentaperusteet)

14 Pesän tulot ja menot: (ei tarvitse tässä ilmoittaa, jos tuloslaskelma on vuosiraportin liitteenä)

15 Jako-osuudet:
Merkittävät massavelat: (esim. palkkaturvavelka)
Yrityskiinnitysvelat:
Etuoikeudettomat velat:
Toteutuneet jako-osuudet: (etuoikeutetut ja etuoikeudettomat velat eroteltuina)
Kertymäarvio:

16 Keskeneräiset asiat: (syyt keskeneräisyyteen ja vaikutus pesän lopettamiseen; selvittämättömät enimmäismääräiset valvonnat; selvitys pantinhaltijoiden realisoimasta omaisuudesta; lopputilityksen antamisen jälkeen kertyvien varojen käsittely; jne)

17 Muut asiat: (esim. arvio pesän todennäköisestä lopettamisajankohdasta tms.)

18 Yhteenveto: (tarkastelukauden tärkeimmät tapahtumat ja selvitys merkittävimmistä tulevista toimenpiteistä)Viimeksi päivitetty 28.03.2001

 
Julkaistu 24.4.2014