10/98 Liite

07.10.1998
10/98 Liite

LUETTELO X OY:N VAROISTA JA VELOISTA 1 Varat pesäluetteloarvo*) 1.1 Käyttö-omaisuus

Inventaarion mukainen luettelo
tarkoituksenmukainen yksilöinti
(rakennus-, toimitila-, huone- tms. erittely)

1.2 Vaihto-omaisuus

Inventaarion mukainen luettelo
tarkoituksenmukainen yksilöinti
(rakennus-, toimitila-, huone- tms. erittely)

1.3 Rahoitusomaisuus

Käteiskassa

Pankkitilit
Pankki, konttori, tilinro
(pankin mahdollinen kuittausoikeus)

Saatavat
Tarkoituksenmukainen ryhmittely

Tilisaatavat
Lainasaatavat
Muut saatavat

Velallisen nimi, osoite, arvio kertymisestä
(vakuuksien huomioon ottaminen/ saatava varma, epävarma, arvoton)
Tarvittaessa velkakirja tms. liitteeksi

1.4 Kiinteä omaisuus

Kunta, kylä, tilan nimi, rekisterinro (lainhuuto- ja rasitustodistus Liitteinä)(pantinhaltija, panttikirjojen yksilöinti, saatavan määrä)

1.5 Osakkeet ja osuudet

Yksilöinti, lukumäärä, arvo

1.6 Muut varat

Esim. immateriaalioikeudet Patentit, tavaramerkit, keksinnöt

1.7 Osamaksu- ja omistuksenpidätysomaisuus

Omaisuuden bruttoarvo +

Velkaosuus -

Omaisuuden arvo pesälle

VARAT YHTEENSÄ

II VELAT 2.1 Yrityssaneerausmenettelyn aikana syntyneet velat

Selvittäjän ja valvojan palkkio
Velkojat, velan peruste, määrä
Tarkoituksenmukainen jaottelu omiksi ryhmikseen

2.2 Palkkavelat

Työntekijäkohtainen erittely
(yleensä liitteenä)

2.3 Rahoituslaitosvelat

Velkoja, velan määrä, annetut vakuudet
(velkakirjat tarvittaessa liitteenä)

2.4 Vakuutusmaksuvelat

Velkoja, velan määrä

2.5 Verovelat

Veroviranomainen
Veron peruste ja määrä

2.6 Vuokravelat

Vuokranantaja, vuokrakohde, velan määrä

2.7 Tilivelat

Velkoja, osoite, velan määrä

2.8 Muut velat

Velkoja, osoite, velan peruste, määrä

VELAT YHTEENSÄ III PANTIT, TAKAUKSET, YRITYSKIINNITYKSET Selvitys velkojen määrään vaikuttavista annetuista vakuuksista
IV YHTEENVETO VARAT YHTEENSÄ
VELAT YHTEENSÄ
VELAT VAROJA SUUREMMAT/PIENEMMÄT

Yllä olevan X Oy:n varoista ja veloista laaditun pesäluettelon olen saanut tutustuttavakseni ..päivänä.ja vakuutan oikeaksi valan velvoituksin.

Paikka ja päiväys
__________________
Velallisen edustaja
V PESÄNHOITAJAN ARVIO JAKO-OSUUKSISTA
X Oy:n konkurssipesän varoista ja veloista laadittu luettelo osoittaa, että konkurssipesän varojen todennäköinen realisointikertymä on ...mk. Pesän varat riittävät väliaikaisen pesänhoitajan näkemyksen mukaan täysimittaiseen konkurssimenettelyyn.

Pesänhoitajan näkemyksen mukaan vain vähäinen osa konkurssipesässä olevista raaka-aineista voidaan työntekijöiden irtisanomisaikana valmistaa valmiiksi tuotteiksi ja realisoida käyvällä hinnalla. Velallisen valmistamien tuotteiden huonon menekin vuoksi liiketoiminnan jatkaminen ei konkurssipesän toimesta tule kysymykseen. Tämän vuoksi raaka-aineet ja puolivalmisteet on pesäluettelossa pääosin arvioitu siihen hintaan, joka niistä tässä kunnossa saadaan.

Velallisen omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä.

Konkurssipesän omistama kiinteistö on pantattu konkurssivelallisen emoyhtiön Z Oy:n ... mk:n määräisten velkojen vakuudeksi Pankki Y:lle. Kiinteistöön kohdistuu ... mk:n määräiset panttikirjat. Pankki Y:n saatavat ovat n.....mk. Pesänhoitajan käsityksen mukaan Z Oy ei kykene vastaamaan lainastaan, joten kiinteistöstä ei todennäköisesti tule kertymään pesään varoja enempää kuin n. .... mk.

Konkurssipesän varoista päältäpäin maksettavista massaveloista merkittävimmät ovat työntekijöiden irtisanomisajan palkkasaatavat n ... mk sekä pesänhoitokustannukset n .....mk.

Erityisellä etuoikeudella maksettavia velkoja ei konkurssipesällä ole.

Pesänhoitajan karkean arvion mukaan pesäluettelon mukaisista varoista kertyy massavelkojen kattamisen jälkeen yleiselle velkojataholle suuruusluokaltaan n.... mk, joten jako-osuuden määräksi etuoikeudettomille velkojille tulee konkurssihetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan n. x-y % saatavien määrästä.

__________________
Väliaikainen pesänhoitaja
*) esim. alaviitteeseen kirjanpitoarvo, jos erityistä aihetta

 
Julkaistu 22.9.2013