Velkojainkokousten järjestäminen poikkeusoloissa

Julkaistu 20.3.2020

Suomen hallituksen linjaukset koronaviruksen taltuttamiseksi vaikuttavat myös konkurssipesien hallintoon. On suositeltavaa hoitaa yhteydenpito aina kun mahdollista etäyhteyksillä henkilökohtaisten tapaamisten sijasta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää riskiryhmien suojaamiseksi
ja ottaen huomioon esimerkiksi se, että 70 vuotta täyttäneille on annettu vahva suositus jäädä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Aluehallintovirastot ovat määränneet, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Sanottu kokoontumiskielto on tällä erää voimassa 13.4.2020 saakka.

Konkurssiasiamiehen toimistoon on tullut yhteydenottoja velkojainkokousten pitämisestä näissä poikkeusoloissa. On jo koolle kutsuttuja kokouksia ja tilanteita, joissa velkojainkokouksen järjestäminen olisi ajankohtaista. Koska sosiaalista kanssakäymistä tulee mahdollisuuksien mukaan rajoittaa, pesänhoitajalta edellytetään velkojainkokousten suhteen erityistä harkintaa.

Konkurssiasiamiehen linjaukset velkojainkokousten ja velkojatoimikuntien kokoontumisten järjestämistä näissä poikkeusoloissa ovat seuraavat:

Pesänhoitajan tulee arvioida, onko kokouksen pitäminen välttämätöntä voimassa olevat rajoitukset huomioon ottaen. Käytettävissä on myös konkurssilain 15 luvun 2.2 §:ssä tarkoitettu muu päätöksentekomenettely, joka saattaa soveltua tilanteeseen. Näin erityisesti, jos päätettävänä on jokin yksittäinen, varsin selväpiirteinen asia, ja saatavien valvonta on jo järjestetty ja velkojat siten tiedossa.

1. Jo koolle kutsutut kokoukset

Mikäli kokous on jo kutsuttu koolle lähikokouksena, konkurssiasiamies kehottaa pesänhoitajaa järjestämään sen etäkokouksena. Pesänhoitajan on viipy¬mättä selvitettävä, onko kutsutuilla etäosallistumismahdollisuus puhelinta, videota tai muuta teknistä välinettä käyttäen.

Jos etäosallistumista ei saada yksittäisen kutsutun osalta järjestettyä, pesänhoitaja voi kuitenkin erikseen sopia, että kyseinen henkilö voi tämän pakottavan syyn takia tulla kokoukseen esimerkiksi asianajotoimiston tiloihin.

Pesänhoitajia muistutetaan samalla siitä, että kokousmateriaalit tulee toimittaa kutsutuille hyvissä ajoin etukäteen. Tämän tärkeys korostuu etäkokouksissa.

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa nro 7 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö on etäkokouksen järjestämistä koskevia suosituksia (jakso 2.3 Velkojainkokouksen järjestäminen etäkokouksena).

Jos kokousta ei saada edellä mainittuja periaatteita noudattaen järjestettyä, pesänhoitajan on näiden poikkeusolojen vallitessa peruutettava kokous. Pesänhoitajan tulee uutta kokousaikaa harkitessaan ottaa huomioon paitsi käsiteltävien asioiden kiireellisyys myös se, ettei poikkeusolojen kestoa voida tällä hetkellä arvioida.

2. Tulossa olevat, ei vielä koolle kutsutut kokoukset

Jos kokouksen järjestäminen ei ole konkurssipesän hoidon kannalta välttämätöntä, kokous tulee lykätä myöhempään ajankohtaan.

Konkurssiasiamies kehottaa kutsumaan koolle velkojainkokouksia vain, jos ne voidaan pitää etäkokouksina konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta noudattaen.

Lisätiedot: Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, puhelin 02956 65102 ja

Konkurssiylitarkastajat omien valvottaviensa osalta (ks. www.konkurssiasiamies/Yhteystiedot)