Konkurssi voi olla vältettävissä

Julkaistu 25.3.2020  Päivitetty 1.4.2020

Koronaepidemian laajat talousvaikutukset tuntuvat yhä raskaammin ja iskevät lähes kaikkeen yritystoimintaan myös Suomessa. Monen kestävällä pohjalla toimineen yrityksen tulot ovat tyrehtymässä kokonaan. Valtion tukitoimet auttavat osaa yrityksistä. Onko ennustetulle konkurssiaallolle vaihtoehtoja?

Tarpeettomien konkurssien välttämiseksi on nyt käytettävä kaikki mahdolliset keinot.

Sopiminen velkojien kanssa

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on kaikkien osapuolten etu, että ratkaisuja haetaan yhdessä. Velallisen ja velkojien välillä voidaan sopia maksujärjestelyistä. Velallisten on hyvä olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä velkojiin. Velkojien on puolestaan tärkeää ottaa erityistilanne huomioon perintäkäytännöissään. Lyhennysvapaita ja maksuaikajoustoja tarvitaan.

Monet velkojatahot ovatkin antaneet julkisesti vahvan tuen talousahdingossa oleville yrityksille. Esimerkiksi Verohallinto on ilmoittanut voivansa alentaa ennakkoveroa, soveltaa helpotettua maksujärjestelyä sekä jättää perimättä viivästyskorkoa tai myöhästymismaksua. Työeläkevakuutusyhtiöt voivat antaa kolme kuukautta viivästyskorotonta maksuaikaa YEL- ja TyEL-maksuihin. Pankit ovat ilmoittaneet luotottavansa tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä, erityisesti luvattujen Finnveran takausten turvin.

Hallituksen päättämät tukitoimet

Suomen hallitus on päättänyt 20.3.2020 mittavista koronatuista yrityksille, ennen muuta niille, jotka toimivat eniten kärsivillä toimialoilla. Tukipaketti sisältää muun muassa Finnveran rahoitusvaltuuksien noston 12 miljardiin euroon, joka käytetään PK-yritysten lainoihin ja takauksiin. Näin pankkien yritysluototus voi jatkua ja yritykset voivat saada apua koronaepidemiasta johtuviin vaikeuksiin.

Lisäksi Business Finland tarjoaa rahoituspalveluja 150 miljoonalla eurolla matkailualalle, luoville aloille ja alihankintaketjuihin. ELY-keskusten kehittämishankkeille on varattu 50 miljoonaa euroa. Yrittäjien jaksamiseen ja Talousneuvontaan on osoitettu 0,5 miljoonaa euroa. Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan eduskunta olisi nostamassa edellä mainittujen tukien määrää.

Hallitus on luvannut antaa yrittäjille tietoa, miten menetellä tuen saamiseksi. Hallitus on myös ilmoittanut, että valmisteilla on lisää toimia esimerkiksi yritysten vakavaraisuuden tueksi ja erityistukena PK-yrityksille.

Vielä ei ole nähtävissä, kuinka valtion tukitoimet käytännössä auttavat eri tilanteissa olevia erilaisia yrityksiä. Nyt tulisi huolehtia siitä, että yritykset saavat riittävästi tietoa juuri heille tarjolla olevista tukimahdollisuuksista.

Yrityssaneeraus

Jollei yrityksen taloudellista tilannetta saada järjesteltyä sopimusteitse eikä muista tukimuodoista ole apua, harkittavaksi tulee jollakin aikavälillä maksukyvyttömyysmenettelyihin hakeutuminen. Tavoitteena on, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset valikoituisivat tarkoituksenmukaisesti saneerausmenettelyn ja konkurssimenettelyn välillä. Onnistunut saneerausmenettely johtaa paitsi velallisen myös velkojien ja koko yhteiskunnan kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi.

Yrityssaneeraus on tarkoitettu nimenomaan tilanteisiin, joissa sinänsä elinkelpoinen yritys ei enää selviydykään erääntyvistä maksuistaan tai tällainen tilanne on uhkaamassa. Saneerausta on viime vuosina varjostanut jossain määrin negatiivinen leima. Osasyynä voi olla se, että yritys alkaa usein pohtia saneerausta liian myöhään ja vasta sitten, kun velkoja on jo tehnyt konkurssihakemuksen. Saneerausta on myös käytetty keinotekoisesti pitkittämään maksukyvyttömän yhtiön elinkaarta ja viivyttämään konkurssiin asettamista.

Saneeraus on kuitenkin parhaimmillaan toimiva väline, jonka avulla yritystoiminta voidaan saada jaloilleen ja jatkumaan taloudellisista vaikeuksista huolimatta. Velkojat päättävät saneerausohjelman hyväksymisestä. Eteneminen yhteisymmärryksessä velkojien kanssa luokin yleensä hyvän pohjan saneerausmenettelyn onnistumiselle. Saneeraukseen kannattaa hakeutua, kun yrityksellä on elinkelpoinen ydin, joka voidaan tervehdyttää.

Saneerauksen avulla yritystoiminta voidaan saada jaloilleen ja jatkumaan taloudellisista vaikeuksista huolimatta.

Saneerauksen avulla yritystoiminta voidaan saada jaloilleen ja jatkumaan taloudellisista vaikeuksista huolimatta. Lähtökohta on yritysystävällinen. Menestystarinoitakin on vuosien varrella nähty.

Aina ei kuitenkaan ole helppoa itse arvioida oman liiketoimintansa tilaa ja sen elinkelpoisuutta. Taloushallinnon osaamista voi olla saatavilla omasta tilitoimistosta, ja esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen neuvontapalveluista saa apua ja ohjausta eteenpäin. Yrityksen ilmaisia arviointitestejä löytyy esimerkiksi TEM:n Oma Yritys-Suomi -verkkotyötilasta (https://oma.yrityssuomi.fi/).

Käräjäoikeudelle tehtävä yrityssaneeraushakemus kannattaa valmistella jo alun perin hyvin sellaisen luotettavan asiantuntijan avulla, joka kykenee arvioimaan yrityksen liiketaloudellisia edellytyksiä. Kirjanpidon puutteellisuus voi estää tervehdyttämismahdollisuuksien selvittämisen ja yrityksen pääsemisen saneeraukseen. Tämänkin takia yrityksen on syytä pitää kirjanpito ajan tasalla erityisesti vaikeina aikoina.

Yrityssaneerausmenettelystä löytyy tietoa esimerkiksi konkurssiasiamiehen verkkosivuilta (https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssimenettely/yrityssaneerausmenettely.html)

Konkurssi

Jos konkurssiin asettamisen edellytykset olivat olemassa jo ennen koronaepidemiaa tai on selvää, ettei yrityksellä ei ole jatkamisen edellytyksiä, tilannetta ei ole syytä pitkittää. Konkurssia voidaan tuolloin pitää oikeana ratkaisuna.

Konkurssimenettelystä löytyy tietoa esimerkiksi konkurssiasiamiehen verkkovisuilta https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssimenettely.html

Nykyisenlaisessa poikkeustilanteessa olisi tärkeää saada seulottua esiin ne yritykset, joilla on mahdollisuudet jatkaa kannattavasti toimintaansa, kun taas päästään normaalioloihin.

On kuitenkin hyvä muistaa, että konkurssin jälkeen on olemassa uuden alun mahdollisuus.