Konkurssiasiain neuvottelukunta on 25.3.2020 antanut selvittäjille ohjeistuksen saneerausmenettelyn keskeyttämisperusteiden arvioinnista Korona-epidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana

Julkaistu 25.3.2020

KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN OHJEISTUS SELVITTÄJILLE 25.3.2020

SANEERAUSMENETTELYN KESKEYTTÄMISPERUSTEIDEN ARVIOINTI KORONA-EPIDEMIAN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN AIKANA

YLEISTÄ

Korona-epidemian taloudelliset vaikutukset näkyvät laajasti kaikkien yritysten toiminnassa. Erityisen vaikeassa asemassa ovat yritykset, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen poikkeusoloja. Konkurssiasiain neuvottelukunta tiedostaa haasteet, jotka vallitseva tilanne aiheuttaa saneerauksessa olevien yritysten kykyyn suoriutua menettelyn aikaisten velkojen ja muiden kulujen maksamisesta niiden erääntyessä. Jatkamiskelpoisten saneerauksessa olevien yritysten tervehdyttämistoimien turvaamiseksi Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittaa seuraavaa.

MENETTELYN KESKEYTTÄMISPERUSTEET

Yrityksen saneerauksesta annetun lain (YrSanL) 7 §:ssä säädetään saneerausmenettelyn keskeyttämisperusteista. YrSanL:n mukaan menettely voidaan keskeyttää muun muassa, mikäli menettelyn aloittamisen jälkeen käy ilmi, ettei velallinen todennäköisesti kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja (YrSanL 7 § 1 mom. 3-kohta).

Insolvenssijärjestelmässä pyritään siihen, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset valikoituisivat tarkoituksenmukaisesti saneerausmenettelyn ja konkurssimenettelyn välillä. Oikeanlainen valikoituminen johtaa parhaaseen lopputulokseen niin kansantalouden kuin velkojien etujen kannalta. On ensisijaisen tärkeää, että myös harkinnanvaraisia keskeytysperusteita käytetään insolvenssijärjestelmän yleiset tavoitteet huomioiden.

YrSanL 7 § 1 mom. 3-kohdan keskeyttämisperusteen osalta tulee huomioida, että siinä on kyse todennäköisyydestä. Korona-epidemian aiheuttamaa taloudellista tilannetta voidaan pitää varsin poikkeuksellisena eikä tästä johtuva menettelyn aikaisten maksujen viivästyminen välttämättä indisoi yrityksen liiketoiminnan kannattamattomuutta tai yrityksen kykenemättömyyttä maksujen suorittamiseen tilanteen normalisoiduttua. Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee, että selvittäjä keskustelisi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa velkojien kanssa mahdollisuudesta tarkastella menettelyn aikaisten maksujen suorittamisen onnistumista tavanomaista pidemmällä aikavälillä. Selvittäjän tulisi selvittää yrityksen tilanteen kehittymistä ja Korona-epidemian yritykselle aiheuttamia talousvaikutuksia sekä yrityksen omia mahdollisia sopeuttamistoimia aktiivisesti myös velallisyhtiön edustajien kanssa.

Selvittäjän tulisi mahdollisuuksien mukaan tarkastella myös poikkeustilan yritykselle aiheuttamia talousvaikutuksia saneerauksen onnistumisen kannalta. Mikäli tarkastelun perusteella selviää, että yrityksen liiketoiminta olisi edelleen mahdollista tervehdyttää tilanteen normalisoiduttua, voi selvittäjä velkojien myötävaikutuksella tarkastella myös YrSanL 7 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaisen keskeyttämisperusteen soveltumista pidemmällä aikavälillä. Mikäli on kuitenkin ilmeistä, ettei yritystoiminnan tervehdyttäminen ole mahdollista, ei selvittäjän ole syytä harkita asiaa tavanomaisesta poiketen poikkeustilankaan aikana.

Linkit