Konkurssiasiamieheltä ohjeistus julkisselvityksessä noudatettavista periaatteista

Julkaistu 29.1.2020

Konkurssiasiamiehen toimisto on antanut 12.12.2019 ohjeen julkisselvityksessä noudatettavista periaatteista.

Ohjeessa on käyty läpi julkisselvityksen keskeisiä vaiheita ja ominaispiirteitä, konkurssiasiamiehen roolia, julkisselvittäjän tehtäviä sekä julkisselvityksen päättymiseen liittyviä käytäntöjä mukaan lukien mahdolliset jälkiselvitystoimet.

Julkisselvittäjän palkkiota koskevassa jaksossa käsitellään veloitusperusteita ja laskutuskäytäntöjä. Ohjeen mukaan julkisselvittäjän tulee esittää lasku konkurssiasiamiehelle säännöllisesti, yleensä 1–2 kertaa vuodessa.

Ohjeessa käsitellään myös niitä julkisselvitystä koskevia uusia säännöksiä, jotka tulivat voimaan 1.7.2019. Näitä ovat esimerkiksi säännökset julkisselvittäjän selontekovelvollisuudesta sekä velvoitteesta tallentaa tietoja ja asiakirjoja Kosti-asianhallintajärjestelmään.

Uusia säännöksiä ovat niin ikään julkisselvityspesän vapauttaminen vakuudenantovelvollisuudesta haettaessa täytäntöönpanoa, tilaisuuden varaaminen ulosmittaukseen vähäisen kertymän tilanteessa ja oikeus moittia lopputilityksen jako-osuuksia koskevaa osaa.

Lisätiedot: konkurssiasiamies Helena Kontkanen, puhelin 029 5665 102

konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen, puhelin 029 5665 107