Pesänhoitajan palkkiota koskeva suositus uudistettu

Julkaistu 22.3.2017  Päivitetty 24.3.2017

KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA TIEDOTE 21.3.2017

PESÄNHOITAJAN PALKKIOTA KOSKEVA SUOSITUS UUDISTETTU

Konkurssiasiain neuvottelukunta on 21.3.2017 antanut uudelleenlaaditun pesänhoitajan palkkiota koskevan suosituksen nro 13 (palkkiosuositus). Palkkiosuositusta on viimeksi päivitetty 10.1.2008.

Palkkiosuositus on katsottu tarpeelliseksi laatia uudelleen yleisen kustannuskehityksen ja pesänhoitajan tehtäväkentän muuttumisen johdosta. Neuvottelukunta pitää palkkioiden korotuksia perusteltuina, koska palkkioissa on ollut korotuspaineita jo joitakin vuosia yleisen palkkio- ja kustannuskehityksen vuoksi, etenkin pienissä konkurssipesissä.

Palkkiosuosituksessa käsitellään pesänhoitajan tavanomaisia toimenpiteitä, tavanomaisista toimenpiteistä maksettavaa varsinaista pesänhoitopalkkiota, erillistoimenpidepalkkion määräytymistä, pesänhoitajan palkkiota panttiomaisuuden hoidosta ja myynnistä, pesänhoitotoimenpiteiden ulkoistamista, vertailupalkkion vaihteluvälin ylittämistä ja alittamista, palkkioesitystä, palkkion vahvistamista ja maksamista sekä palkkion maksamista jälkiselvityksessä.

Palkkiosuosituksen tarkoituksena on määritellä konkurssilain mukaisen kohtuullisen pesänhoitajan palkkion määrää, edistää kustannustehokasta pesänhoitoa ja aikaansaada pesänhoitokustannusten läpinäkyvyyttä.

Palkkiosuosituksen valmistelun aikana konkurssiasiamiehen toimisto on selvittänyt ja konkurssiasiain neuvottelukunta on arvioinut pesänhoitotehtävien nykyistä laatua ja laajuutta, pesänhoidon palkkio- ja kulukehitystä, pesänhoitotehtävien ulkoistamiskehitystä sekä laskutuskäytäntöjä. Selvityksissä ilmeni, että palkkiosuositusta noudatetaan hyvin konkurssikäytännössä, joskin palkkioiden korotuspaineita on viime vuosina ollut. Selvityksissä ilmeni myös hyviä pesänhoitokustannusten läpinäkyvyyttä lisääviä ja velkojien ja tuomioistuinten työtä vähentäviä palkkio- ja laskutuskäytäntöjä, jotka neuvottelukunta katsoi tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää palkkiosuositukseen. Neuvottelukunta havaitsi, että tehtävien ulkoistaminen on lisääntynyt, mutta epäyhtenäisellä ja pesänhallinnon kokonaiskustannuksia nostavalla tavalla.

Ulkoistamisen lisääntyminen ja sen aiheuttama kustannuskehitys ovat antaneet aiheen sisällyttää sitä koskevia tarkempia ohjeita suositukseen. Palkkiosuositukseen on nyt nimenomaisesti kirjattu palkkiotaulukoiden lähtökohtana olevan, että pesänhoitaja suorittaa itse palkkiosuosituksen kohdassa 3 luetellut tavanomaiset toimenpiteet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pesänhoitajan pitäisi ulkoistaa pesänhoitotoimenpiteitä, jos ulkoistaminen johtaisi pesän kannalta parempaan lopputulokseen kuin toimenpiteen tekeminen pesänhoitajan omana tai tämän avustajan työnä. Palkkiosuosituksen lähtökohtana on, että pesänhoitajan ulkoistaessa tavanomaisia pesänhoitotehtäviä pesänhoitajan itse suorittamien toimenpiteiden määrä vähenee, jolloin myös pesänhoitopalkkion tulisi olla pienempi kuin jos pesänhoitaja tekisi kaikki toimenpiteet itse. Pesänhoidon kokonaiskustannusten läpinäkyvyyden lisäämiseksi pesänhoitajan on palkkiosuosituksen mukaan palkkioesityksen yhteydessä annettava selvitys ulkoistamiskustannuksista ja siitä, miten toimenpiteiden ulkoistaminen on vaikuttanut palkkioesitykseen.

Palkkioiden ja laskutuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi palkkiosuosituksessa on lisäksi annettu aikaisempaa tarkemmat suositukset palkkioesityksen sisällöstä. Samasta syystä palkkiosuosituksessa suositetaan nyt selvityksen antamista nostetuista palkkioista, palkkioennakoista ja ulkoistamiskustannuksista vuosiselonteossa, lopputilityksessä ja palkkion vahvistamisen yhteydessä.

Täysimittaisten konkurssimenettelyjen osalta I – ja II-vaiheen yhteenlaskettuja mediaanipalkkioita on nostettu 10 -16 % konkurssipesän realisaatioarvokategoriasta riippuen. Korotukset ovat suurimpia pienissä konkurssipesissä. Lyhyissä konkurssimenettelyissä vertailupalkkion lähtötaso on nyt 2 500 -3 500 euroa, kun se aikaisemmin oli 1 500 – 2 500 euroa. Palkkiosuosituksen vertailupalkkioita on pyritty tarkistamaan niin, että ne osoittaisivat palkkion kohtuullisen tason nykykäytäntöjen mukaisista tavanomaisista ja tarpeellisista pesänhoitotoimenpiteistä tehokkaasti ja taloudellisesti hoidetussa konkurssipesässä.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) kuultiin palkkiosuosituksen valmistelussa. KKV katsoi, että asianajajalaitoksen asiantuntemus palkkiosuosituksen käsittelyssä on kilpailulain sallimaa, mutta palkkaneuvottelutyyppinen vaikuttaminen palkkioihin on kiellettyä.

Neuvottelukunnan asianajajajäsenet vetäytyivät palkkiosuosituksen käsittelystä 7.6.2016 pidetystä kokouksesta lähtien. Neuvottelukunnan puheenjohtajana palkkiosuosituksen käsittelyssä on toiminut sen jälkeen Helsingin käräjäoikeuden edustaja. Asianajajaliiton hallitus päätti 18.11.2016, että neuvottelukunnan asianajajajäsenet eivät miltään osin voi osallistua palkkiosuosituksen käsittelyyn neuvottelukunnassa. Neuvottelukunta varasi 2.2.2017 Asianajajaliitolle tilaisuuden lausua suositusluonnoksesta. Suomen Asianajajaliiton hallitus päätti 3.3.2017, ettei liitto lausu asiassa.

Neuvottelukunta on antanut suosituksen konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen 7 ja 7 a §:n nojalla. Tämä palkkiosuositus korvaa aikaisemman palkkiosuosituksen.

Hannele Piisi Marina Vatanen

varapuheenjohtaja sihteeri

Lisätietoja antaa konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen puh. 029 566 5107, sähköposti marina.vatanen@oikeus.fi