Konkurssiasiamies on hakenut Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssia julkisselvitykseen.

Julkaistu 28.11.2014

Tiedote 28.11.2014.

Konkurssiasiamies on tänään 28.11.2014 esittänyt Espoon käräjäoikeudelle, että Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen.

Konkurssilain 11 luvun 1 §:n mukaan tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Julkisselvityksessä Konkurssiasiamiehen toimisto vastaa konkurssimenettelyn kustannuksista siltä osin kuin pesän varat eivät niihin riitä.

Julkisselvitykseen siirtymiseen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssissa on laissa tarkoitettu muu erityinen syy. Konkurssipesään kuuluvalla kaivosalueella on varastoituna noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä jätevesiä ja valumavesiä. Lisäksi käynnissä oleva bioliuotusprosessi tuottaa jatkuvasti metalleja sisältävää kierrätysliuosta, josta metalli otetaan talteen metallien talteenottolaitoksella. Sekä varastoitujen vesien että kierrätysliuoksen asianmukainen käsittely edellyttää konkurssipesältä välittömiä ja laajoja toimenpiteitä. Käytännössä konkurssipesän on pidettävä liuoskierto ja metallin talteenottolaitos käynnissä.

Pesänhoitajan arvion mukaan ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömät kulut ylittävät konkurssipesän tulot kuukausitasolla usealla miljoonalla eurolla. Näiden kulujen lisäksi konkurssipesän pitää pystyä kattamaan tavanomaiset pesänhoidosta aiheutuvat kulut. Konkurssipesällä ei siten ole riittävästi varoja tai tuloja varastoitujen vesien ja kiertoliuoksen asianmukaiseen käsittelyyn. Vesien, jätevesien ja kierrätysliuoksen asianmukaisen käsittelyn turvaaminen ja ympäristövahinkojen estäminen valtion varoin on erityinen syy siirtyä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssissa julkisselvitykseen.

Konkurssipesän pesänhoitaja, velallisyhtiö ja suurimmat velkojat ovat puoltaneet julkisselvitykseen siirtymistä.

Lisätiedot:

konkurssiasiamies Helena Laine, puh. 02956 65102, sähköposti helena.laine@oikeus.fi