Hallituksen esitys eduskunnalle: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille sekä velan toissijainen lopullinen vanhentuminen lakiin

Julkaistu 16.6.2014

Eduskunnalle 12.6. annetussa hallituksen esityksessä HE 83/2014 vp. ehdotetaan helpotettavaksi yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn. Esityksen mukaan velkaongelmiin joutuneen yrittäjän yksityiset ja myös elinkeinotoiminnan velat voitaisiin järjestellä, jos yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen.

Nykyisin velkajärjestelyssä ei voida lainkaan järjestellä toimivan yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja. Yrittäjän on joko lopetettava elinkeinotoiminta velkajärjestelyyn pääsemiseksi tai hakeuduttava yrityssaneeraukseen. Pienyrittäjälle yrityssaneeraus voi kuitenkin usein olla liian raskas ja kallis vaihtoehto.


Velkajärjestelyn edellytyksenä olisi, että yrittäjä pystyy maksamaan velkojaan ainakin vähän ja että elinkeinotoiminta on riittävän kannattavaa. Yhtiömuotoisia yrityksiä velkajärjestelyn mahdollisuus ei jatkossakaan koskisi.
Uudistuksen myötä yrittäjän omistusasunnon suoja paranisi. Velkajärjestelyssä omistusasunto on mahdollista tietyin edellytyksin säilyttää toisin kuin yrityssaneerauksessa.

Talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin jatkossa yksityisiä elinkeinonharjoittajia myös heidän elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyssä. Velkajärjestelylakiin ehdotetaan samassa yhteydessä myös muita muutoksia, mm. lisämaksuvelvollisuuteen sekä työttömyyden aikana aloitettavaan velkajärjestelyyn.

Veloille lopullinen vanhentumisaika erääntymisestä lukien

Esityksen mukaan Velan vanhentumisesta annettuun lakiin otettaisiin säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka laskettaisiin velan erääntymisestä. Tätä vanhentumista ei voitaisi katkaista. Vanhentumisaika olisi 20 vuotta, tai jos velkojana on luonnollinen henkilö, 25 vuotta. Säännös koskisi luonnollisen henkilön sopimukseen perustuvaa rahavelkaa, mutta ei siis esimerkiksi yhtiöiden velkoja.

Näin luonnollisen henkilön velkavastuulla olisi kaikissa tapauksissa enimmäiskesto. Nykyisin ulosottovelat vanhentuvat lopullisesti 15 vuodessa laskettuna lopullisesta tuomiosta. Vanhentumisaika on kuitenkin 20 vuotta, jos myös velkojana on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun. Sen sijaan sellaiset velat eivät vanhene, joista ei syystä tai toisesta ole hankittu tuomiota ja joiden vanhentuminen on määräajoin katkaistu. Lainmuutoksen myötä myös tällaiset velat vanhentuisivat.

Hallituksen esitys ja asian käsittelytiedot ovat saatavilla Eduskunnan internetsivuilta, linkki alla.