19 Yrityssaneerausvelallisen neuvonta ja ohjaus

1. Yleistä

Selvittäjän on heti saneerauksen alettua annettava tarpeelliset tiedot ja ohjeet saneerausmenettelystä velallisen edustajille, taloushallinnolle ja muille avainhenkilöille. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot menettelyn eri vaiheista ja aikataulusta, menettelyn oikeusvaikutuksista kuten maksu-, perintä- ja vakuudenasettamiskiellosta sekä velallisen myötävaikutusvelvollisuudesta ja määräysvallan rajoituksista menettelyn aikana.

Selvittäjän on menettelyn alkuvaiheessa ja aina velallisen pyynnöstä selvitettävä velalliselle palkkioperusteensa ja neuvoteltava velallisen kanssa periaatteista, joita noudatetaan mahdollisen asiantuntija-avun hankkimisessa ja selvittäjän asiantuntijoiden palkkioiden maksamisessa. Selvittäjän on myös arvioitava saneerausmenettelyn kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin luetaan selvittäjän palkkio, kustannukset asiantuntijoiden käytöstä ja muut saneerausmenettelyn aikaiset saneerauskustannukset. Jos myöhemmin näyttää siltä, että kustannukset ylittävät arvion, selvittäjän on esitettävä uusi arvio (ks. YSL 11.3 §).

On huomattava, että selvittäjän tehtävänä ei ole velallisyhtiön asiamiehenä tai neuvonantajana toimiminen, vaan tuomioistuimen vahvistettavissa olevan saneerausohjelman aikaansaaminen ja velkojien edun valvominen.

2. Yrityssaneerausmenettelyä koskeva esite

Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittaa, että selvittäjä antaa tämän suosituksen liitteenä olevan esitteen yrityssaneerausmenettelystä velalliselle heti saneerausmenettelyn alettua.

3. Alkuneuvottelu

Suositeltavaa on, että selvittäjä järjestää alkuneuvottelun, jossa on syytä käydä läpi ainakin seuraavat asiat:

 • Yrityksen omistussuhteet ja lähipiiri
 • Velallisen taloudellinen tilanne
 • Taloudellisen tilanteen selvittämiseen ja seurantaan tarvittavat tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja tehtävät laskelmat ja suunnitelmat
 • Velkojen maksussa noudatettavat periaatteet (saneeraus-/uudet velat ja niiden erot)
 • Velkojen maksukiellot ja niiden poikkeukset
 • Velallisen määräysvallan rajoitukset
 • Velallisen tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuus ja käytännöt tietojen antamiseksi
 • Saneerausmenettelyn kulku ja aikataulu
 • Alustavat näkemykset yrityksen tervehdyttämistoimista
 • Tarve tiedottamiseen saneerausmenettelyn alkamisesta ja toiminnan jatkamisesta asiakkaille, tavarantoimittajille tai muille sidosryhmille ja kuka tiedottamisesta huolehtii.
 • Tarvittavien lisäselvitysten aikataulu
 • Arvio selvittäjän palkkiosta ja muista saneerauskustannuksista sekä laskutusperiaatteet
Alkuneuvottelusta on suositeltavaa laatia velalliselle annettava muistio tai pöytäkirja.

4. Tiedottaminen menettelyn kestäessä

Menettelyn kestäessä selvittäjän on annettava velalliselle tietoa saneeraukseen vaikuttavista seikoista, mukaan lukien menettelyn keskeyttämisperusteista.

Selvittäjän on annettava velalliselle tiedot asiantuntijoille annetuista toimeksiannoista ja niiden arvioiduista kustannuksista. Velallisen toiminnan tarkastukseen liittyen selvittäjän on informoitava velallista tarkastustarpeesta ja annettava arvio tarkastuskustannuksista.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2024.


Kari Jaatinen Marina Vatanen
puheenjohtaja sihteeri


LIITE Esite ”Velallisena yrityssaneerausmenettelyssä”Julkaistu 20.3.2024