Maksukyvyttömyysmenettelyihin uusia EU-säännöksiä

Julkaistu 4.7.2017

4.7.2017 #15 Kaikki kolme maksukyvyttömyysmenettelyämme – konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely – ovat vahvasti kotimaisen kehityksen tulosta. EU:n sääntelyvalta maksukyvyttömyysasioissa rajoittuu lähtökohtaisesti valtioiden rajat ylittäviin tilanteisiin.

Näitä rajat ylittäviä tapauksia koskeva EU-asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä on Suomessakin sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Uudelleenlaadittua EU-asetusta (EU) 2015/848 alettiin soveltaa vastikään 26.6.2017. Asetus sisältää säännökset muun muassa tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa EU-jäsenvaltioissa. Uusi asetus edellytti eräitä tarkistuksia myös omiin lakeihimme.

Käytännössä rajat ylittävät tilanteet eivät ole suomalaisissa konkursseissa ja yrityssaneerauksissa aivan jokapäiväisiä, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa tilanne on kokonaan toinen. Koska sisämarkkinat ovat yhteiset, myös yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan.

EU-asetuksen rakenne on säilynyt lähes ennallaan. Asetuksen soveltamisalaa on laajennettu, ja sitä sovelletaan Suomessa nyt konkurssin ja yrityssaneerauksen ohella myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Tämän myötä myös velkajärjestelyt tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa.

Kokonaan uutta sääntelyä saatiin esimerkiksi yritysryhmiä varten tilanteissa, joissa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa on vireillä saman yritysryhmän eri jäseniä koskevia menettelyjä. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä on lisätty, ja kokonaisuuden hallintaa voidaan pyrkiä parantamaan uudenlaisella ryhmäkoordinointimenettelyllä.

Rajat ylittävissä menettelyissä toimijoiden avuksi on laadittu lomakkeita, jotka helpottavat asioimista. Ulkomaiset velkojat otetaan paremmin huomioon myös saatavien ilmoittamisessa. Aiemmin suomalaisissa maksukyvyttömyys-menettelyissä velkojien on tullut esittää vaatimuksensa joko suomen tai ruotsin kielellä. Nyt saatavat voidaan ilmoittaa kotimaisten kielten lisäksi myös englannin kielellä.

Yksi mielenkiintoisimmista asetuksen uudistuksista tulee voimaan vuoden päästä 26.6.2018: jäsenvaltioiden maksukyvyttömyysrekisterit julkaistaan tietoverkossa. Tiedot Suomessa alkaneista konkursseista ja yrityssaneerauksista tulevat saataville yleiseen verkkoon. Tiedot yksityishenkilön velkajärjestelystä julkaistaan verkossa kuitenkin vain silloin, kun toimivan yrityksen velkoja samalla järjestellään. Kahden vuodesta päästä 26.6.2019 eri jäsenvaltioiden rekisterit tullaan vielä yhdistämään EU-oikeusportaalin avulla.

Suomessa verkossa julkaistavia maksukyvyttömyystietoja tullaan käyttämään avuksi myös menettelyjen yksinkertaistamisessa. Kun tiedot ovat joka tapauksessa kaikkien saatavilla, voidaan konkurssissa ja yrityssaneerauksessa suurelta osin luopua menettelyyn liittyvistä kuulutuksista. Konkurssiasiamiehen näkökulmasta on tärkeää myös se, että samalla varaudutaan ao. rekisterin ja ylläpitämämme Kosti-tiedonhallintajärjestelmän väliseen tiedonkulkuun. Jos rekisterit saadaan keskustelemaan keskenään, myös pesähoitajien ja selvittäjien työ yksinkertaistuu.

Vaikka maksukyvyttömyysmenettelyt kuuluvat EU-jäsenvaltioiden omaan lainsäädäntövaltaan, EU-komissiolla näyttää olevan kova pyrkimys esimerkiksi yritysten varhaisen vaiheen saneerauskeinojen harmonisointiin. Tämä on nähtävissä 22.11.2016 annetusta direktiiviehdotuksesta COM(2016) 723 final, joka koskee varhaisen vaiheen saneerausta, uutta mahdollisuutta yrittäjille ja menettelyiden tehostamista. Seuraavaksi on panostettava siihen, että tulossa oleva direktiivi antaa riittävällä tavalla tilaa kansallisten, toimivien järjestelmien säilyttämiseen. Hihat on jo kääritty.

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.